Menu

REGULAMIN BIEGU

 

REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej

„Transplantacja – jesteśmy na TAK”

 
I. Cel imprezy:
 • Promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta forma leczenia
 • Popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku
 • Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 
II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
 • Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
 • Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
 
III. Biuro zawodów:
 
Biuro zawodów będzie mieścić się w drewnianym domku przy zalewie w Rydzynie.
Czynne będzie w dniu zawodów od godziny 8:30do 09:45.
 
IV. Termin i miejsce:
 
23 kwietnia 2017 r. godzina 10:00, START i META przy drewnianym domku przy zalewie.
 
V. Dystans:
 
Bieg odbędzie się na dystansie 7 km, jazda na rolkach na dystansie ok 7,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) na dystansie ok 5 km.
 
VI. Trasa:
 
Trasa biegu w 50% przebiega drogami o nawierzchni z kostki betonowej oraz w 50% drogami o nawierzchni gruntowej.
Trasa dla rolkarzy i maszerujących z kijkami w 100% przebiegać będzie po drodze o nawierzchni z kostki betonowej.
Bieg zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych.
 
VII. Zgłoszenia uczestników:
 • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl do godz. 21.00 dnia 21 kwietnia 2017r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w Biurze Zawodów w dniu 23 kwietnia 2017 r., w drewnianym domku przy zalewie, w godz. 8:30 – 9:45.
 • Podczas odbioru numerów zawodnicy są zobowiązani posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych i złożenia podpisu.
 • Limit zgłoszeń wynosi 400 osób.
 
VIII. Zasady i warunki uczestnictwa:
 • Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
 • Brak opłat startowych
 • Wszyscy rolkarze są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
 • Wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny, gdyż organizowana impreza nie ma formy współzawodnictwa.
 • Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej Organizatora imprezy rekreacyjno – sportowej.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po zatwierdzonych trasach.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego zawodników (kasków, ochraniaczy) jak również serwisu technicznego.
 
IX. Program zawodów:
 • 23 kwietnia 2017 r. (niedziela)
 • 08:30 - 09:45 - rejestracja zawodników,
 • 10:00 Uroczyste otwarcie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”
 • 10:15 - start biegu
 • 10:18 - start marszu Nordic Walking
 • 10:35 – start wyścigu na rolkach
 • Około godz. 12:30 – planowane zakończenie imprezy.
 •  
X. Komisja sędziowska:
 
 • Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska
 • W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
XI. Świadczenia:
 
 • Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • W okolicach drewnianego domku ustawiony będzie jeden punkt nawadniający.
 
XII. Sprawy organizacyjne:
 
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny,
  w której startuje.
 • Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia w dniu zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
XIII. Postanowienia końcowe:
 
 • sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną
  z konkurencji,
 • organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów,
 • organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej dla marszu nordic walking,
 • uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność,
  w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt,
 • osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
 • komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.rok.rydzyna.pl oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO/
Partnerzy: Patroni Medialni: Sponsorzy:
 • OSP Rydzyna
 • OSP Dąbcze
 • Wolontariusze
 • Radio Elka
 • Gazeta ABC
 • Gazeta Panorama Leszczyńska
 • TV Leszno
 • Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
 • Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
 • Prywatni sponsorzy
 Naszą stronę odwiedziło już
4086990 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas