Menu

REGULAMIN BIEGU

REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”

 

  I. Cel imprezy:

• promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta forma leczenia;

• popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku;

• integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej;

• propagowanie zdrowego stylu życia.

  II. Organizatorzy i współorganizatorzy:

• I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie • Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

• Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

  III. Biuro zawodów:

Odbiór numerów startowych – 21 kwietnia 2018 r. /sobota/, w godz. 10:30-12:30, w biurze zawodów w Lesznie, ul. K. Kurpińskiego 1 (sala sportowa) lub w dniu imprezy /niedziela/ 22 kwietnia 2018 r., w godz. 8.30-9.45 w biurze zawodów mieszczącym się w drewnianym domku przy zalewie w Rydzynie.

  IV. Termin i miejsce:

22 kwietnia 2018 r., godzina 10:00, START i META przy drewnianym domku przy zalewie.

  V. Dystans:

Bieg odbędzie się na dystansie 7 km, jazda na rolkach na dystansie ok. 7,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) na dystansie ok. 5 km.

  VI. Trasa:

Trasa biegu w 50% przebiega drogami o nawierzchni z kostki betonowej oraz w 50% drogami o nawierzchni gruntowej. Trasa dla rolkarzy i maszerujących z kijkami w 100% przebiegać będzie po drodze o nawierzchni z kostki betonowej. Bieg zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych.

  VII. Zgłoszenia uczestników:

• Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl do godz. 21:00 dnia 20 kwietnia 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w biurze zawodów, w dniach 21 i 22 kwietnia 2018 r.

• Podczas odbioru numerów zawodnicy są zobowiązani posiadać dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych i złożenia podpisu.

• Limit zgłoszeń wynosi 400 osób.

  VIII. Zasady i warunki uczestnictwa:

• Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18. rok życia oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

• Brak opłat startowych.

• Wszyscy rolkarze są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.

• Wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny. Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej Organizatora imprezy rekreacyjno – sportowej. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po zatwierdzonych trasach.

• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.

• Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

• Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.

• Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego zawodników (kasków, ochraniaczy), jak również serwisu technicznego.

  IX. Klasyfikacja:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w każdej z dyscyplin, miejsca od I do III, bez podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy otrzymają upominki.

  X. Program zawodów:

22 kwietnia 2018 r. (niedziela) 08:30 - 09:45 - rejestracja zawodników, 10:00 Uroczyste otwarcie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”, 10:15 - start biegu, 10:18 - start marszu Nordic Walking, 10:35 – start wyścigu na rolkach, około godz. 12:30 – planowane zakończenie imprezy.

  XI. Komisja sędziowska:

• Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska.

• W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

  XII. Świadczenia:

• Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna. • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

• W okolicach drewnianego domku ustawiony będzie jeden punkt nawadniający.

  XIII. Sprawy organizacyjne:

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

• Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny, w której startuje.

• Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

• Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

  XIV. Postanowienia końcowe:

• sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną z konkurencji;

• organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów;

• uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt;

• osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego;

• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione;

• komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.rok.rydzyna.pl oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO/

 

  Partnerzy:

• OSP Rydzyna • OSP Dąbcze • Wolontariusze

  Patroni Medialni:

• Radio Elka • Gazeta ABC • Gazeta Panorama Leszczyńska • TV Leszno  

  Sponsorzy:

• Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna • Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury • Prywatni sponsorzyNaszą stronę odwiedziło już
4551567 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas