Menu

REGULAMIN BIEGU

REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej

„Transplantacja – jesteśmy na TAK”

 

  I. Cel imprezy:

 • promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta forma leczenia;
 • popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku;  • integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia.

  II. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
 • Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
 • Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

  III. Biuro zawodów:

Odbiór numerów startowych w dniu imprezy /niedziela/ 14 kwietnia 2019 r., w godz. 8.30-9.45 w biurze zawodów mieszczącym się w drewnianym domku przy zalewie w Rydzynie.

  IV. Termin i miejsce:

14 kwietnia 2019 r., godzina: 10:00, START i META przy drewnianym domku przy zalewie.

  V. Dystans:

Bieg odbędzie się na dystansie 6,7 km, jazda na rolkach na dystansie ok. 7,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) na dystansie ok. 5 km.

  VI. Trasa: 

Trasa biegu w 70% przebiega drogami o nawierzchni z kostki betonowej oraz w 30% drogami o nawierzchni gruntowej. Trasa dla rolkarzy i maszerujących z kijkami w 100% przebiegać będzie po drodze o nawierzchni z kostki betonowej. Bieg zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych.

  VII. Zgłoszenia uczestników:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl do godz. 21:00 dnia 12 kwietnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w biurze zawodów, w dniu 14 kwietnia 2019 r.
 • Podczas odbioru numerów zawodnicy są zobowiązani posiadać dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych i złożenia podpisu.
 • Limit zgłoszeń wynosi 400 osób. VIII. Zasady i warunki uczestnictwa:
 • Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18. rok życia oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
 • Brak opłat startowych.
 • Wszyscy rolkarze są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
 • Wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny. Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej Organizatora imprezy rekreacyjno – sportowej. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po zatwierdzonych trasach.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego zawodników (kasków, ochraniaczy), jak również serwisu technicznego.

  IX. Klasyfikacja:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w każdej z dyscyplin, miejsca od I do III, bez podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy otrzymają upominki.

  X. Program zawodów: 

 • 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) godz.: 08:30 - 09:45 - rejestracja zawodników, 
 • 10:00 uroczyste otwarcie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”, 
 • 10:15 - start biegu i marszu Nordic Walking,
 • 10:32 – start wyścigu na rolkach,
 • około godz.12:00 – planowane zakończenie imprezy.

  XI. Komisja sędziowska

 • Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska.
 • W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

  XII. Świadczenia:

 • Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
 • W okolicach drewnianego domku ustawiony będzie jeden punkt nawadniający.

  XIII. Sprawy organizacyjne:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny, w której startuje.
 • Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

  XIV. Postanowienia końcowe:

 • sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną z konkurencji;
 • organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów;
 • uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt;
 • osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego;
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione; 
 • komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.rok.rydzyna.pl oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO/

  XV. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: Administratorem Danych jest wolontariusz, organizator wydarzenia Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: Administratorem Danych jest wolontariusz, organizator wydarzenia "Transplantacja jeśteśmy na TAK". Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia "Transplantacja jesteśmy na TAK" w tym publikacją wizerunku, publikowaniem ogólnodostępnych list startowych oraz wyników.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej na mocy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Lista startowe i wyniki zawierające dane osobowe będą ogólnodostępne, w tym publikowane na stronie internetowej biegu.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania biegu i korzystania ze strony internetowej, a następnie określony w przepisach o archiwizacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia anych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 Naszą stronę odwiedziło już
5218038 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas