Menu

REGULAMIN

 

REGULAMIN

IX BIEGU GÓRSKIEGO LESZNO-GRZYBOWO

16.02.2019 

1.     Cel imprezy:

 • promocja regionu leszczyńskiego,
 • integracja środowiska biegowego,
 • sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w trudnym terenie.

2.     Organizator:

 • Maraton Leszno - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne” - Leszno, ul. Słowiańska 63,
 • AMBIT Sp. z o.o.     
 • miłośnicy biegów.

3.     Termin i miejsce:  

 • 16.02.2019 (sobota) godz. 11:00 Leszno – Grzybowo

4.     Dystans:

 • Około 10 km

5.     Trasa:

 • prowadzi drogami leśnymi (możliwość biegu w kolcach), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 1 km.    

6.     Biuro zawodów:

 • w dniu 15.02.2019 w godz. 16-19 firma AMBIT ul. Kąkolewska 21,
 • w dniu 16.02.2019 teren przed Cmentarzem Komunalnym w Lesznie – Grzybowie ul. Osiecka  w godz.9:30-10:45

7.     Zgłoszenia, opłata:

 • do 03 lutego 2019 na stronie www.maratonleszno.pl,
 • w dniu biegu w godz. 9:30 – 10:45 w biurze zawodów,

·         opłata startowa 40 zł płatna przy zapisach online,

·         zgłoszenia i opłaty w biurze zawodów 70 zł .

8.     Organizacja startu:

 • start zawodników nastąpi w grupach po 100 osób,
 • odstęp czasowy między grupami 2 min.,
 • o przydziale do danej grupy startowej decyduje organizator,
 • zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu automatycznie przydzieleni są do ostatniej grupy startowej.

9.     Klasyfikacja:

 • będzie prowadzona wg czasów netto,
 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn miejsca od 1 do 6, bez podziału na kategorie wiekowe.

10.      Uczestnictwo:

 • do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL.

11.      Wyżywienie:

 • każdy zawodnik na mecie otrzyma ciepłą herbatę i drożdżówkę.

12.      Postanowienia końcowe:       

 • organizator przewidział pamiątkowy medal dla wszystkich kończących bieg,
 • sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na podstawie indywidualnego pomiaru czasu,
 • istnieje możliwość pozostawienia przed biegiem odzieży w depozycie,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
 • organizator nie zapewnia kąpieli po biegu,
 • organizator nie zapewnia zaplecza socjalnego,
 • uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest bezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • uczestnicy biorą udział w biegu oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach;
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13.      Ochrona danych osobowych:

1.       Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne) ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, NIP: 697-219-84-87

2.       Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji IX Biegu Górskiego Leszno-Grzybowo, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3.       Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4.       Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5.       Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6.       Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Oborniki.

7.       Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8.       Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

9.       Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 

 Naszą stronę odwiedziło już
4678298 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas